Diagnoza psychologiczna to proces w ramach którego psycholog w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne, takie jak wywiad, obserwacja, wybrane kwestionariusze oraz testy, stara się rozpoznać psychologiczne mechanizmy leżące u podstaw doświadczanych trudności i objawów.

Diagnoza psychologiczna pozwala na opisanie obecnego funkcjonowania pacjenta, jego mocnych i słabych stron jak również ustalenia celów terapeutycznych, właściwe ukierunkowanie procesu leczenia oraz doboru odpowiedniej jego formy pacjentom chcącym skorzystać z pomocy specjalisty.

„Trafna diagnoza warunkuje dobór właściwego postępowania terapeutycznego”

Dostępne są następujące formy diagnozy psychologicznej:

  • badanie osobowości- pozwala stworzyć charakterystykę psychologiczną osoby badanej, poznać jej mocne i słabe strony.
  • Badanie intelektu (ilorazu inteligencji) pozwala określić poziom intelektu osoby badanej oraz oszacować sprawność wybranych funkcji poznawczych.

„Stosowane metody, czas i zakres są indywidualnie dobierane do potrzeb pacjenta”